Deze privacyverklaring is opgesteld om aan te geven dat wij ons in grote mate betrokken voelen bij het recht van het individu op bescherming van zijn persoonlijke gegevens en zijn privacy. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met gegevens die kunnen worden gebruikt om een individu direct of indirect te identificeren (‘Persoonlijke gegevens’).

 

A. Algemene informatie

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die u aan Strict verstrekt of die worden afgeleid van deze persoonlijke gegevens, zoals hierna wordt beschreven.

Gegevensbeheerder
De gegevensbeheerder van www.strict.nl is Strict B.V., Lange Dreef 11-f, 4131 NJ Vianen (‘Strict’). Een Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld en is (FG@strict.nl) verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging. Als gebruiker van de mobiele applicatie van Strict worden persoonsgegevens alleen verzameld nadat hier duidelijk en vrijwillig toestemming voor is gegeven.

Gegevensverzameling
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de Strict website. Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: uw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en locatie.

Ook mogen wij door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Logboekgegevens, cookies en webbakens
De Strict website verzamelt standaard internetlogboekgegevens, zoals uw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende websiteadressen. Om te zorgen voor een goed beheer van de Strict website en een zo makkelijk mogelijke navigatie kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen waardoor deze website kan tellen hoeveel bezoekers een specifieke pagina hebben bezocht en toegang tot bepaalde cookies kan krijgen) voor het verzamelen van totaalgegevens. Strict maakt gebruik van Google Analytics voor het meten van websitegebruik. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van HubSpot om ingevulde persoonsgegevens op te slaan en de contacthistorie met deze personen bij te houden. Indien u in het verleden analytische en/of tracking cookies heeft toegestaan en u hiervan wilt afzien, kunt u uw toestemming voor cookiegebruik intrekken met de volgende knop: Cookietoestemming intrekken

Wat doet Strict met mijn persoonlijke gegevens?
Strict verwerkt de uit hoofde van dit document verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend zoals beschreven in deze privacyverklaring. Verdere informatie vindt u in artikel B. en C. hieronder. Voor zover de verwerking van uw persoonlijke gegevens wettelijk is toegestaan, vindt u informatie over de persoonlijke gegevens die Strict verwerkt of gebruikt en het doel waarvoor dit gebeurt in artikel B. hieronder. Wanneer u Strict toestemming moet geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vindt u meer informatie daarover in artikel C. hieronder.

Hoelang worden persoonlijke gegevens verwerkt?
Wanneer Strict uw persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt zoals wettelijk is toegestaan (zie B. verderop) of na uw toestemming (zie C. verderop), zal Strict uw persoonlijke gegevens bewaren (i) zolang dat nodig is voor de hierna beschreven doelen, of (ii) tot u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Strict (wanneer Strict een legitiem belang heeft bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens), of (iii) tot u uw toestemming intrekt (wanneer u Strict toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken). Wanneer Strict echter wettelijk verplicht is om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren of wanneer Strict uw persoonlijke gegevens nodig heeft om haar onschuld te bewijzen of zich te verdedigen tegen juridische claims, bewaart Strict uw persoonlijke gegevens tot het einde van de betreffende bewaarperiode of tot de betreffende claims zijn afgehandeld.

Waarom moet ik persoonlijke gegevens verstrekken?
Als algemeen principe bent u niet verplicht om toestemming te geven en persoonlijke gegevens te verstrekken. Er zijn in principe geen nadelige gevolgen voor u als u ervoor kiest om geen toestemming te geven of persoonlijke gegevens te verstrekken. Er zijn echter situaties waarin Strict bepaalde persoonlijke gegevens nodig heeft om actie te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld om u toegang te bieden tot specifieke inhoud, om een evenement via de Strict website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied.

In deze gevallen kan Strict zonder de relevante persoonlijke gegevens helaas niet voldoen aan uw verzoek.

Rechten van betrokkenen
U kunt Strict altijd vragen welke persoonlijke gegevens Strict van u verwerkt en verzoeken om dergelijke persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat Strict uw persoonlijke gegevens alleen kan verwijderen indien er geen wettelijke verplichting voor Strict of heersend recht van Strict is om ze te bewaren. Besef ook dat indien u Strict verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u geen gebruik meer kunt maken van Strict-diensten waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn.

Als Strict uw persoonlijke gegevens gebruikt op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract met u, kunt u Strict om een kopie vragen van de persoonlijke gegevens die u aan Strict hebt verstrekt. Neem in dat geval contact op via het onderstaande e-mailadres en vermeld de informatie of verwerkingsactiviteiten waarop uw verzoek betrekking heeft. Vermeld ook in welke vorm u deze informatie wilt ontvangen. Strict zal uw verzoek zorgvuldig overwegen en met u bespreken hoe zij het best aan uw verzoek kan voldoen.

Bovendien kunt u in een of meer van de volgende gevallen aan Strict vragen om verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken: (i) u verklaart dat de persoonlijke gegevens die Strict van u heeft niet correct zijn, (ii) er is geen juridische basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Strict en u eist dat Strict verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt,  of (iii) u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Strict (op basis van het legitieme belang van Strict zoals nader beschreven in B. hierna) zolang als nodig is om te beoordelen of Strict een heersend belang of een wettelijke verplichting heeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Stuur uw verzoek hiertoe naar FG@strict.nl.

Recht om een klacht in te dienen
Indien u vindt dat Strict uw persoonlijke gegevens niet conform de vereisten van deze privacyverklaring of de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van privacy van kinderen
Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 16 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites (niet van ondernemingen van het Strict) bevatten. Strict is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van websites waarvan Strict niet de eigenaar is. Daarom raden we u aan de privacyverklaring van dergelijke externe websites zorgvuldig te lezen.

Beveiliging van informatie
Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een informatiebeveiliging standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

 

B. Wanneer Strict mijn persoonlijke gegevens gebruikt op basis van wettelijke behoeften of verplichtingen

 

In de volgende gevallen mag Strict uw persoonlijke gegevens verwerken uit hoofde van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

De gevraagde diensten leveren
Als het gaat om marketing gerelateerde berichten (e-mails en telefoontjes), zal Strict (i) u, indien wettelijk vereist, uitsluitend dergelijke informatie verstrekken nadat u expliciet hebt aangegeven dat u dat wilt en (ii) u de gelegenheid bieden om u af te melden als u verder geen marketing gerelateerde berichten meer van ons wenst te ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden via www.strict.nl/uitschrijven.

Zorgen voor compliance
Verder bevestigt u dat alle informatie die vereist is om uw keuzes ten aanzien van de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens of ontvangst van marketingmateriaal te volgen mag worden opgeslagen zoals vereist om compliancy te garanderen.

Legitiem belang Strict
Elk van de volgende use cases vormt een legitiem belang voor Strict om uw persoonlijke gegevens te verwerken of te gebruiken. Indien u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Strict, zoals hierna beschreven.

Vragenlijsten en enquêtes
Strict kan u uitnodigen vragenlijsten en enquêtes in te vullen. Deze vragenlijsten en enquêtes worden in het algemeen zo ontworpen dat gebruikers ze kunnen invullen zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien u desondanks persoonlijke gegevens invoert in een vragenlijst of enquête, kan Strict deze persoonlijke gegevens gebruiken om haar diensten te verbeteren.

Geanonimiseerde gegevenssets maken
Strict kan persoonlijke gegevens die conform deze privacyverklaring zijn verstrekt om geanonimiseerde gegevenssets te maken. Strict zal deze gebruiken om haar diensten te verbeteren.

Opname van telefoon- en chatgesprekken ten behoeve van kwaliteitsverbetering
Strict kan telefoongesprekken (na u daar tijdens het gesprek, voor het begin van de opname, over te hebben geïnformeerd) of chatsessies opnemen om de kwaliteit van haar services te verbeteren.

U op de hoogte houden/feedback vragen
Binnen een bestaande zakelijke relatie met u kan Strict (voor zover toegestaan conform de lokale wetgeving) u informeren over haar diensten (inclusief webinars, seminars of evenementen) die vergelijkbaar zijn of samenhangen met diensten die u al hebt afgenomen Strict. Wanneer u eerder een webinar, seminar of evenement van Strict hebt bijgewoond of diensten van Strict hebt afgenomen, kan Strict bovendien contact met u opnemen om feedback te vragen met het oog op de verbetering van het betreffende webinar, seminar, evenement of de betreffende diensten.

Recht van verzet
U kunt er te allen tijde bezwaar tegen maken dat Strict uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de hiervoor genoemde doeleinden door u hiervoor af te melden via www.strict.nl/uitschrijven. Indien u dat doet, zal Strict uw persoonlijke gegevens niet meer voor bovenstaande doeleinden gebruiken (dat wil zeggen voor een legitiem belang zoals hierboven beschreven) en ze verwijderen uit haar systemen. Dit gebeurt echter niet wanneer Strict deze persoonlijke gegevens mag gebruiken voor een ander doel dat in deze privacyverklaring wordt beschreven, of wanneer Strict bepaalt dat zij een overtuigend legitiem belang heeft om uw persoonlijke gegevens te blijven gebruiken en dit aantoont.

 

C. Wanneer Strict mijn persoonlijke gegevens gebruikt op basis van mijn toestemming

 

In de volgende gevallen gebruikt Strict uw persoonlijke gegevens alleen zoals hierna beschreven nadat u toestemming hebt gegeven voor de relevante verwerkingsactiviteiten.

Nieuws over diensten Strict
Conform een desbetreffende bepaling en indien u toestemming hebt gegeven kan Strict uw naam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, functie en elementaire informatie van uw werkgever (naam, adres en sector), evenals een interactieprofiel op basis van eerdere interacties met Strict gebruiken.

Dit doen wij om u op de hoogte te houden van de nieuwste dienstaankondigingen, speciale aanbiedingen en andere informatie over diensten van Strict (inclusief marketing gerelateerde nieuwsbrieven), van evenementen van Strict en om relevante inhoud weer te geven op websites van Strict. Bij interacties gaat het om eerdere aanschaf van diensten, deelname aan webinars, seminars of evenementen.

Speciale categorieën persoonlijke gegevens
In verband met de registratie voor en het verstrekken van toegang tot een evenement of seminar, kan Strict vragen om informatie over uw gezondheid om personen met een beperking of speciale dieetbehoeften te identificeren en hier tijdens het evenement rekening mee te kunnen houden. Dergelijke informatie kan Strict uitsluitend gebruiken als u daarvoor toestemming verleent.

Houd er rekening mee dat Strict niet de benodigde voorzorgsmaatregelen kan nemen als u geen informatie over beperkingen of speciale dieetbehoeften verstrekt.

Intrekken van een uit hoofde van dit document verleende toestemming
U kunt op elk gewenst moment een uit hoofde van deze privacyverklaring verleende toestemming intrekken door u af te melden via www.strict.nl/uitschrijven. Wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, zal Strict geen persoonlijke gegevens meer verwerken die onder deze toestemming vielen, tenzij Strict wettelijk verplicht is om dat wel te doen.

Wanneer Strict om juridische redenen uw persoonlijke gegevens dient te bewaren, wordt de verdere verwerking ervan wel beperkt en worden de gegevens niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is. Een intrekking heeft echter geen gevolgen voor persoonlijke gegevens die eerder, tot het moment van uw intrekking, door Strict zijn verwerkt.

Indien u een Strict dienst gebruikt waarvoor u toestemming moet hebben gegeven, kan Strict u na de intrekking van uw toestemming niet (meer) de relevante dienst (webinars, seminars, evenementen, content downloads) leveren als u de toestemming intrekt op grond waarvan Strict uw profiel mag gebruiken.

Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van Strict worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Hierbij kunnen we denken aan de verschillende Strict entiteiten die naar Strict B.V. worden overgedragen. Met deze integratie worden dan ook de gegevens van de klanten/webbezoekers overgedragen.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Vragen van bezoekers
Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via de contact pagina.