Privacy Verklaring Strict

Bij het bezoek aan de website van Strict worden gegevens verzameld over uw bezoek. Deze Privacy Verklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Strict gegevens over uw bezoek aan https://www.strict.nl verzameld en welke gegevens het betreft.

Definities

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt:

 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 • WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016)

Over Strict

Strict bestaat uit een holding en een aantal werkmaatschappijen en heeft het volgende bezoek- en postadres.

Bezoekadres: Lange Dreef 11-f 4131 NJ Vianen

Postadres: Postbus 12 4130 EA Vianen

e-mail: info@strict.nl tel: 088-5555800

De holding en werkmaatschappijen zijn:

 • Strict Holding B.V, KVK 30163143
  • Strict Consultancy B.V., KVK 30205458
  • Strict Project Masters B.V., KVK 53251717
  • Strict Knowledge Masters  B.V., KVK 68083645
  • Strict Academy B.V., KVK 64949729

 

Wettelijk Kader

Het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website, waarbij het IP-adres, de herkomst van uw bezoek en de bezochte onderdelen van onze website worden geregistreerd, verricht Strict op basis van Art 8 lid f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De betreffende wetsartikelen behandelen het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden.

In het geval het invullen van een contactformulier ten behoeve van het downloaden van whitepapers en vergelijkbare documenten dan wel voor het aangeven van interesse om door een van de medewerkers van Strict teruggebeld te worden, acht Strict dat verwerking van de door u ingevoerde gegevens plaats vindt op basis van artikel 8 lid a WBP en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens heeft Strict beveiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

Strict verzamelt gegevens over uw bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult Strict de door u verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media informatie.

In daaropvolgende marketingacties kunnen uw gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens. De door Strict verzamelde gegevens zijn zakelijke gegevens van personen die interesse in Strict hebben getoond door onder andere het bezoek van de website.

De door Strict verzamelde gegevens naar aanleiding van het website bezoek zijn:

 • IP-adres
 • Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
 • Bezochte pagina’s van de website
 • Verstrekte antwoorden op een vragenlijst
 • Herkomst van het bezoek aan de website van Strict

De verzamelde gegevens naar aanleiding van een ingevuld contactformulier zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Motivatie voor sollicitatie
 • Curriculum Vitae

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het bezoekadres en zakelijke werkdagen en – tijden ten behoeve van bereikbaarheid. Het verzamelen van gegevens over uw bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan de website van Strict wordt u hiervan op de hoogte gesteld en geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt in de instellingen van uw browser de toestemming voor het gebruik van tracking cookies standaard deactiveren.

Bewerkers en verstrekking aan derde partijen

De bezoekstatistieken worden verwerkt via Google Analytics. De door Strict verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website worden niet verstrekt of verkocht aan derde partijen, behoudens in die gevallen waar Strict dit op basis van de wet- of regelgeving verplicht is.

Uw rechten

Conform de wet heeft u het recht de door Strict over u verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 6 weken door Strict worden beantwoord worden. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Strict.

De Functionaris Gegevensbescherming van Strict is op de volgende wijze bereikbaar:

Functionaris Gegevensbescherming, postadres: Postbus 12 4130 EA Vianen, e-mail: FG@strict.nl tel: 088-5555800

Plichten Strict

Strict verplicht zich de door Strict verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan onze website en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens of onbedoelde vernietiging te voorkomen.

Tevens zal Strict persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het gerechtvaardigd belang verwijderen uit de gegevensverwerkingen.

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.